Nhúng Video Youtube vào article Joomla

Các bạn vào trang extensions.joomla.org và tìm từ khóa All videos chọn như hình dưới rồi tải về

Nhúng Video Youtube vào article Joomla

Đăng nhập quản trị joomla --> vào extensions ---> manage ---> install ---> chọn đến file đã tải về 

Vào tiếp extensions --> Pluging ---> enable như hình

Chèn Video Youtube vào article Joomla

Bây giờ bạn mở bài viết lên chèn dòng này vào {youtube}OqPr2y1s6BY{/youtube}

Dòng màu đỏ "OqPr2y1s6BY" các bạn lấy ở đây như hình

Chèn Video Youtube vào bài viết Joomla

 

Lưu bài viết lại thế là xong