Hướng Dẫn Việt Hóa Read more trong Joomla

Các bạn vào Content ---> Articles rồi mở bài viết lên chọn Options

Hướng Dẫn Việt Hóa Read more trong Joomla

Đánh nội dung mới ở ô Read More text 

Việt Hóa Read more trong Joomla

Save lại thế là xong